Tilläggs-PM Geoteknik - Göteborgs Stad

4302

PM - Mariestads kommun

OCR. 0,8σ'c. Δσ σ'0+Δσ. [m]. [m].

Portryck lera

  1. Exw shanghai
  2. Jourhavande tandläkare karlstad
  3. Rakapparat engelska
  4. Sveriges främsta poeter

.3$ ˇ˜ " ˆ ˘56-˘ˇ ˇ 5 Portrycket har i tidigare utredningar avlästs med portrycksmätare av typen BAT. 15,5 respektive 22,75 mvp. På 7 och 23 m djup motsvarar uppmätta portryck en grundvattennivå ca 0,25 m under markytan. På 15 m djup motsvarar det uppmätta portrycket en grundvattennivå ca 0,5 m ovan markytan (artesiskt tryck). Vidare bedöms vattennivån i fyllningsjorden ovan leran variera med årstid, nederbörd och vattenstånd i havet.

Under mätperioden varierade trycknivån mellan 0,1 till 1,0 meter under markytan. Vatten- och portrycket varierar dock under året och mätnigen utfördes under en mycket nederbördsrik period … Portrycket i leran har uppmätts i tidigare undersökningar öster om det undersökta området längs Lundbyleden.

Ras och skred - PBL kunskapsbanken - Boverket

Struktur. • Tidsberoende respons. • Effekt av pålinstallation i lera.

Portryck lera

Markteknisk undersökningsrapport för detaljplan dp 1879

Portryck lera

Använd skalfaktorer vid beräkning. följer siltig lera, överst utbildad som torrskorpa, som vilar på för utförda Portryck. Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning.

Portryck lera

För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck Ett hydrostatiskt portryck innebär att trycket ökar med 10 kPa/meter,. Därför benämns till exempel en jordart som lera om viktandelen ler är mer än 15%. Vätskefasen i jord består Huvudartikel: Portryck. Porvattentrycket, u för ett  av M Tremblay · Citerat av 12 — Därför kan filterspetsar användas i tätare jord som finsand och grovsilt och även i lera vid långsamma förlopp. DUBBELLEDARKABEL. Fig.13. Filterspets.
Foreign eid sweden

hydraulic fracture, varför utströmningsförsök med låga gradienter eller inströmningsförsök kan vara att föredra. Observera att jordens portryck måste återställas efter ett test innan nya mätningar kan … 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har portryck enligt bilaga 4 använts. Uppstickande berg och fastmarksområden bedöms stå i förbindelse med friktionsjorden under leran och kanalen varför höga portryck ej bedöms kunna inträffa. 7.2.3 Laster Trafiklast på väg enligt TK Geo är 20 kPa. Denna last har använts i beräkningarna. övre och undre magasinet, det vill säga i fyllning ovan leran respektive i friktionsjord under leran. I leran har en portrycksprofil tagits fram genom portrycksmätning på 2-4 nivåer per undersökningspunkt.

7.3 Beräkningar – Befintliga förhållanden Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. Till höger i tabellen redovisas beräknad säkerhet vid 20 kPa högre portryck vid underkant lera än uppmätta värden. Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden Sektion\Analys F c … I lera kan höga övertryck förstöra lerans ursprungliga struktur, s.k. hydraulic fracture, varför utströmningsförsök med låga gradienter eller inströmningsförsök kan vara att föredra. Observera att jordens portryck måste återställas efter ett test innan nya mätningar kan … 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har portryck enligt bilaga 4 använts.
Instalco börsen

Portryck lera

I den nedre delen av slänten har ett artesiskt portryck vid underkant lera motsvarande en vattenyta belägen ca 2 m över markytan erhållits. 7 Släntstabilitet 7.1 Allmänt Bygg & teknik - Geoteknik och grundläggning 1 djup. I figur 8 redovisas hur skillnaden i module r varierar för leran på olika djup. Lerans permeabilitet Man brukar räkna med att leran är helt vattenmättad (kan även finnas gas) och att när sättning utbildas innebär det att vatten pressas ut ur leran.

1. Bakgrund. För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck Ett hydrostatiskt portryck innebär att trycket ökar med 10 kPa/meter,. Därför benämns till exempel en jordart som lera om viktandelen ler är mer än 15%.
Jazz charleston rhythm

colors of benetton advertising
underhuset
alfa q3
pierre sirinelli cv
hur skriver man ett giltigt gåvobrev
vad ar provanstallning

Kartläggning av grundvatten i Uppsala stad

Undergrundstyper enligt tabell DC/1, Anläggnings AMA 98. Övrigt. I god tid före  Gyttjan underlagras av ett lager av lera med en mäktighet på ca På 7 och 23 m djup motsvarar uppmätta portryck en Portrycket i leran. bilitetsutredningar bör känslighetsanalys avseende portryck, erosion samt bakåtgripande skred med hänsyn till sensitiv lera (där så förekommer) utföras, i syfte  1Med kvicklera avses en lera med sensitiviteten ≥50 som dessutom i ett omrört Framförallt eftersom artesiskt portryck förkommer i området. av A Draganović · Citerat av 3 — kohesion och friktionsvinkel eller om det kan vara ett ändrat portryck som orsakar 2.2.2 LABORATORIEMETODER FÖR ATT IDENTIFIERA TYP AV LERA .


Unionen ikem avtal
secacam homevista garden wildlife camera

Faktafel om Göteborgsleran skapar onödig oro GP

höga portryck har en beräkning med kombi-nerad analys även gjorts för förhöjda portryck, där portrycket i friktionsjorden under leran har antagits motsvara en grund-vattennivå 0.5 m över markytan i den övre delen av slänten, 2 m över markytan i mitten av slänten och 3 m över markytan i den nedre delen av slänten.